Context

MARGUERITE HAPPY COW is de naam van de nieuwe duurzame melkketen die na meerdere jaren onderzoek en ontwikkeling op 1 april 2015 is opgestart. De bestaansreden ervan is het produceren van een melk van gedifferentieerde kwaliteit die voor elke schakel in de keten een toegevoegde waarde betekent. Deze alomvattende keten verenigt melkveehouders, een veevoederproducent, een zuivelonderneming en een kaasmakerij.

De hoofdengagementen van de keten zijn:

  • Het voederen van de koeien met voornamelijk gras, door weidegang,
  • Een gegarandeerd GGO-vrij voer voor de koeien dat lokaal geproduceerd wordt,
  • Een billijker en stabieler inkomen voor de melkveehouders.

Geschiedenis

De evolutie naar een steeds intensievere landbouw blijkt onvermijdelijk. Veehouderijen zijn geëvolueerd naar een niet-grondgebonden melkproductie waarbij de koeien 365 dagen per jaar in de stal opgesloten blijven en er worden gevoederd. Dit concept van "0 grazing" is al een realiteit in Europa, ook dicht bij ons. Voor kazen zoals de Hervekaas BOB waarvan de karakteristieke smaak nauw met de streek verbonden is, vormde dat een reële bedreiging.

Uit die uitwisselingen tussen de verschillende spelers van de sector (kaasmaker, wetenschapper, veevoederproducent, landbouwers) bleek het overgaan tot actie een ware noodzaak te zijn geworden. Zo is het gezamenlijk onderzoeksproject geboren.

Onderzoeksproject

In 2010 werd het project LAITHERBE ingediend. Het doel ervan was een complete en duurzame melkketen op te richten om een melk van een gedifferentieerde kwaliteit te produceren door de koeien hoofdzakelijk te laten grazen. Het project diende ook de afzet van de producten te bevorderen.

Het werd door het Waals Gewest opgenomen in het kader van het plan Marshall 2.vert.

Het begon in februari 2011 en eindigde in januari 2015. Vier jaar onderzoek, experimenten, aanpassingen en analyses waren nodig. Zes landbouwbedrijven uit het Land van Herve hebben een jaar lang de specificaties van het lastenboek getest om de haalbaarheid en de relevantie van alle parameters te kunnen valideren.

Het project is vandaag werkelijkheid geworden met de lancering van de melkketen MARGUERITE HAPPY COW. Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie, Innovatie, Hoger onderwijs en Onderzoek, verklaarde: "De lancering van deze nieuwe keten is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de producenten, landbouwers en onderzoekers die een nieuw innovatief gamma Waalse producten hebben uitgetest en ontwikkeld."

Hij voegde eraan toe: " Dit project dat is kunnen ontstaan dankzij de dynamiek van de innovatieclusters, en meer bepaald van Wagralim, het Waalse agro-industrieeel centrum, leidde tot de diversificatie van en toegevoegde waarde voor de productie van de economische actoren. De landbouwers en producenten hebben hier nieuwe bronnen van inkomsten en bemoedigende vooruitzichten op vlak van economische groei en tewerkstelling gevonden."

De Minister wees er ten slotte ook op dat de nieuwe keten op het gebruik van lokale middelen en producten berust: "We streven naar een dynamiek van korte afzetkanalen waarbij elke schakel van de keten, elk product, elk productieproces de eigen bodem en het milieu respecteren. Dat is de grootste kwaliteitsgarantie."

Navigatie